Home Over EcommWeb Voorwaarden en Bepalingen Algemene Voorwaarden EcommWeb en/of NPN
NederlandsEnglish

Nieuws Brief

Meldt u nu aan voor onze NieuwsBrief. Wij zullen u dan op de hoogte houden van onze nieuwe aanbiedingen:

Wij Accepteren

Wij accepteren de volgende betaal methoden:

iDEAL

Wij accepteren Bitcoin

Direct Bank Transfer

OKPay

PayPal

Algemene Voorwaarden EcommWeb en/of NPN | Afdrukken |

PDF

Definities

Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn een verkorte versie van de volledige Engelstalige "Terms and Conditions NPN EcommWeb". Bij verschillen tussen deze Nederlandstalige Algemene voorwaarden en de Engelstalige "Terms and Conditions NPN EcommWeb" prevaleert de Engelstalige versie over de Nederlandstalige versie.
De meest recente versie van de volledige Engelstalige "Terms and Conditions NPN EcommWeb" is hier te vinden:

http://www.npn.com.np/index.php/en/about-npn/terms-a-conditions

EcommWeb: Handelsnaam van Stichting Ecomm Web Net, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24322801. Stichting Ecomm Web Net werkt nauw samen met NPN.

NPN: Handelsnaam / Registered Trademark (Nepal) van Networking Professionals of Nepal Pvt. Ltd., ingeschreven bij het Company Registrar Office in Tripureshwor, Kathmandu, Nepal onder nummer 43872/063/064.

Klant: Iedere volwassen natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee EcommWeb en/of NPN een overeenkomst is aangegaan of voornemens is aan te gaan. Rechtspersonen kunnen worden vertegenwoordigd voor volwassen natuurlijke personen die namens de rechtspersoon handelingsbevoegd zijn.

Webhosting: Het ter beschikking stellen van mogelijkheden voor data opslag en toegang daartoe via het Internet.

Webdesign: Het vormgeven van een website conform de gemaakte afspraken.

Opmaak: De indeling en vormgeving van een website.

Inhoud: De informatie welke op een website wordt weergegeven.

Website: Een combinatie van opmaak en inhoud, waarmee de totale website wordt weergegeven.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EcommWeb en/of NPN en klant, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De voorwaarden van de klant worden door EcommWeb en/of NPN niet geaccepteerd, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. Tevens zullen deze bepalingen vervangen worden door zoveel mogelijk gelijksoortige bepalingen welke wel geldig zijn.

1.4 EcommWeb en/of NPN zullen een wijziging van deze Algemene Voorwaarden minimaal 4 weken voorafgaand aan de datum van ingang bekendmaken op de website. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan dient de klant dit schriftelijk aan te geven uiterlijk voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Voor de lopende overeenkomst blijven in dat geval de oude, wel geaccepteerde voorwaarden van kracht. Indien dit voor EcommWeb en/of NPN onacceptabel is, kan op dat moment de overeenkomst eenzijdig door EcommWeb en/of NPN worden beindigd. Bij al dan niet automatische verlenging per einde looptijd worden altijd automatisch de laatst gepubliceerde Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5 Versie nummer en ingangsdatum van deze versie van de Algemene Voorwaarden staan onderaan dit document.

Artikel 2 AANBIEDING

2.1 Iedere door EcommWeb en/of NPN gedane aanbieding heeft een geldigheid van n maand, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
2.2. Alle in enige aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief het geldende BTW percentage, tenzij de BTW expliciet in de aanbieding vermeld staat
.

Artikel 3 COMMUNICATIE

3.1 Communicatie met EcommWeb en/of NPN kunnen op diverse wijzen plaats vinden. Niet alle technische oplossingen die voor communicatie gebruikt worden zijn geschikt om bindende afspraken te maken. Alle belangrijke communicaties met klanten worden per email, per post of per fax bevestigd. Uiteindelijk is enkel de weergave van een eerdere communicatie per email, per post of per fax de afspraak waar de klant zich op kan beroepen, en dan nog slechts nadat EcommWeb en/of NPN deze afspraak per email, post of fax hebben bevestigd.

3.2 Email met EcommWeb en/of NPN kan via diverse email adressen lopen. Email adressen kunnen na verloop van tijd wijzigen, en gangbare email adressen kunnen ongeldig worden. Wij zullen altijd de volgende email adressen aanhouden en volgen:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Artikel 4 OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat door de klant een opdracht is verstrekt en deze opdracht door EcommWeb en/of NPN is aanvaard en bevestigd.

4.2 Indien de klant niet alle door EcommWeb en/of NPN gevraagde gegevens verstrekt, zijn EcommWeb en/of NPN niet verplicht de opdracht te aanvaarden. Indien EcommWeb en/of NPN evenwel de opdracht toch aanvaarden, dan kunnen EcommWeb en/of NPN eventuele extra werkzaamheden welke voortvloeien uit het ontbreken van gegevens tegen het geldende uurtarief in rekening brengen.

4.3 Tenzij anders overeengekomen heeft de overeenkomst een looptijd van 1 jaar.

4.4 Een overeenkomst komt bij einde looptijd automatisch ten einde, tenzij de klant vr einde looptijd aangeeft de overeenkomst voort te willen zetten, in welk geval de overeenkomst met eenzelfde looptijd wordt verlengd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.5 EcommWeb en/of NPN kunnen de prijzen op ieder moment wijzigen. EcommWeb en/of NPN publiceren de actuele prijzen op de website. Bij facturering gelden de actuele prijzen.

4.6 EcommWeb en/of NPN kunnen ten allen tijde de overeenkomst ontbinden indien de klant zich niet houdt aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel 8. De klant blijft verplicht alle betalingen te voldoen voor de resterende duur van de overeenkomst.

Artikel 5 DIENSTEN

5.1 De diverse diensten die door EcommWeb en/of NPN worden aangeboden kennen elk hun eigen specifieke regels, reguleringen, beperkingen en voorwaarden. Waar er voor een specifieke dienst aparte voorwaarden bestaan, dienen deze als integraal deel van deze Algemene Voorwaarden te worden gezien, waarbij bij tegenstrijdigheden de specifieke voorwaarden de voorkeur hebben over de algemene voorwaarden. Specifieke voorwaarden zijn te vinden op onze website, in dezelfde web folder als waar de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden te vinden is.

5.2 Voor wat betreft de specifieke voorwaarden heeft de klant een haal-plicht en is het de verantwoordelijkheid van de klant zelf om kennis te nemen van de laatste versie van de op een dienst van toepassing zijnde specifieke voorwaarden.

Artikel 6 BETALING

6.1 EcommWeb en/of NPN hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerekend vanaf de factuurdatum.

6.2 EcommWeb en/of NPN hanteert de volgende betalingscondities :

(I) webhosting en beheer diensten: Vooruitbetaling per contractsduur

(II) webdesign: Vooruitbetaling per opdracht

(III) aanvullende diensten, zoals advisering, meerwerk: 100% op basis van nacalculatie

(IV) domeinregistratie: Vooruitbetaling per minimale looptijd.

Voor domein registraties geldt dat na de ingangsdatum altijd het bedrag verschuldigd is voor de minimale looptijd. Voor de meeste TLDs (Top Level Domeinen) is dit 1 jaar, voor sommige TLDs is dit 2 jaar, en voor enkele TLD's langer, zoals 5 of zelfs 10 jaar.

6.3 Bij niet (tijdige) betaling zal de klant van rechtswege in gebreke zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. EcommWeb en/of NPN kan de levering van diensten weigeren of opschorten indien de klant in gebreke is.

6.4 Wanneer EcommWeb en/of NPN een domeinnaam uit naam van een klant verlengd of geregistreerd hebben en de klant blijft in gebreke voor wat betreft enige betaling, dan kunnen EcommWeb en/of NPN de uit naam van de klant geregistreerde domeinnamen in haar eigen naam doen overgaan, om daarmee de klant de mogelijkheid tot verhuizing zonder openstaande rekeningen te betalen te ontnemen. Eventuele kosten die met deze verhuizingen gepaard gaan worden gedefinieerd als incasso kosten, en worden de klant volledig in rekening gebracht.

6.5 Indien de klant in gebreke is, is de klant over het verschuldigde bedrag 1% rente per maand schuldig. Tevens is de klant incassokosten verschuldigd. Deze bedragen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag, waarbij dit minimum het bedrag van 250 euro niet te boven zal gaan, of de werkelijk gemaakte kosten, indien deze hoger zijn.

6.6 Indien de klant een machtiging tot automatische incasso verstrekt, dan verplicht de klant zich er toe om zorg te dragen voor voldoende saldo. Indien een bedrag niet incasseerbaar is, zal de klant zorg dragen voor betaling binnen 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.

Artikel 7 VERPLICHTINGEN ECOMMWEB EN/OF NPN

7.1 Iedere overeenkomst met EcommWeb en/of NPN behelst niet meer dan een inspanningsverplichting om de gevraagde dienst aan te bieden. EcommWeb en/of NPN zullen naar alle redelijkheid de gevraagde dienst leveren.

7.2 EcommWeb en/of NPN zullen naar alle redelijkheid en billijkheid de gevraagde dienst leveren binnen de door EcommWeb en/of NPN opgegeven leveringstermijnen. Door het enkel overschrijden van een leveringstermijn komen EcommWeb en/of NPN niet in verzuim en heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.3 EcommWeb en/of NPN zullen geen controle verrichten op de inhoud van de website van de klant, waaronder ook de e-mail en overige bestanden van de klant, met uitzondering van de volgende gevallen

(I) indien EcommWeb en/of NPN van rechtswege gehouden is deze controle te verrichten

(II) indien de klant handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met de verplichtingen zoals genoemd in artikel 8

7.4 EcommWeb en/of NPN zullen trachten zo min mogelijk te wijzigen in de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur, werkwijze, toegangsnamen en wachtwoorden. EcommWeb en/of NPN zullen deze wijzigingen uitvoeren indien daartoe een noodzaak bestaat. Werkzaamheden waarbij voorzien is dat de dienstverlening wordt onderbroken, zullen door EcommWeb en/of NPN tijdig per email aan de klant worden gemeld.

7.5 EcommWeb en/of NPN zijn gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn. EcommWeb en/of NPN zullen deze tijd zo kort mogelijk laten zijn en zoveel mogelijk plannen in dal uren.

Artikel 8 VERPLICHTINGEN KLANT

8.1 De klant zal zich als zorgvuldig internetgebruiker gedragen en andere gebruikers op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.

8.2 De klant zal zich onthouden van:

(I) handelingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving

(II) handelingen die in strijd zijn met de goede zeden, waaronder maar niet beperkt tot het aanbieden van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal

(III) handelingen die het verspreiden van ongewenste informatie tot doel hebben, waaronder maar niet beperkt tot het aanbieden van zogenaamde warez, illegale software, serienummers of materiaal waarop auteursrecht van toepassing is, dan wel verwijzingen naar dergelijke informatie

(IV) handelingen die in strijd zijn met de overeenkomst

(V) handelingen die in strijd zijn met deze voorwaarden

(VI) handelingen die tot doel hebben onrechtmatig toegang te verkrijgen tot systemen, software, databanken of netwerken van derden

(VII) handelingen die tot doel hebben de kwetsbaarheid of beveiliging van systemen, software, databanken of netwerken van derden te onderzoeken of doorbreken

(VIII) handelingen te verrichten die in strijd zijn met het auteursrecht, dan wel de schijn daartoe hebben

(IX) het verzenden van spam-mail, bulk-mail, kettingbrieven, mail bommen en dergelijke

(X) het introduceren of verspreiden van computervirussen

(XI) handelingen die intimidatie van anderen tot doel hebben

(XII) handelingen die de juiste werking van de systemen van EcommWeb en/of NPN verstoren, dan wel dat andere gebruikers en klanten hiervan hinder ondervinden

8.3 Onder handelingen in voornoemd lid wordt tevens verstaan het opnemen in de inhoud of opmaak van de website.

8.4 De klant erkent nu en wanneer dit plaats vindt diens aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van artikel 8.2 inzake het toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk een bedrag van 25.000,- per gebeurtenis, ongeacht de additionele vergoeding aan EcommWeb en/of NPN voor diens kosten en verdere schade.

8.5 De klant is verplicht de verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. Indien het vermoeden bestaat dat de klant de gebruikersnamen of wachtwoorden niet meer bezit, dan wel het vermoeden bestaat dat derden deze bezitten, zal de klant dit per omgaande aan EcommWeb en/of NPN melden.

8.6 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van data en programmatuur, onder meer door het maken van off-site backups.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De klant blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de website. EcommWeb en/of NPN zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen door

(I) het niet beschikbaar zijn van gegevens of de foutieve weergave van informatie

(II) de gegevens welke opgeslagen zijn, of het verlies hiervan

(III) de inhoud van de website, of het verlies hiervan

(IV) het niet nakomen van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 8

9.2 Anders dan de door EcommWeb en/of NPN aangegane herstelverplichting, zijn EcommWeb en/of NPN niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van tot EcommWeb en/of NPN behorende personen. Deze aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de verstrekte opdracht.

9.3 Aansprakelijkheid van EcommWeb en/of NPN voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs stagnatie, is uitgesloten.

9.4 EcommWeb en/of NPN wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af voor de informatie die door de klant wordt gepubliceerd. De klant stemt in met het vrijwaren van EcommWeb en/of NPN, en de filialen, bestuurders, werknemers, agenten of enige andere vertegenwoordiger van EcommWeb en/of NPN tegen eventuele aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van een vordering, actie of geschil met derden of de vraag met betrekking tot uw gebruik van de diensten, uw overtreding van een van de bepalingen van deze overeenkomst, of van uw plaatsing of transmissie van materiaal of content op de servers van EcommWeb en/of NPN.

9.5 De klant is aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig gebruik van gebruikersnamen of wachtwoorden.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 EcommWeb en/of NPN zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatie faciliteiten, energie voorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 11 RECHTSKEUZE

11.1 Op de (rechts)verhouding tussen EcommWeb en/of NPN en klant is Nepalees recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechts verhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Kathmandu, Nepal. EcommWeb en/of NPN behouden zich het recht voor om een andere rechter te kiezen.

Datum van activering van deze voorwaarden: 30 augustus 2010
Versie van deze overeenkomst: 0.8