Home Over EcommWeb Voorwaarden en Bepalingen Aanvullende, Service Specifieke Voorwaarden met betrekking tot WebDesign en Ontwikkeling door EcommWeb en/of NPN
NederlandsEnglish

Nieuws Brief

Meldt u nu aan voor onze NieuwsBrief. Wij zullen u dan op de hoogte houden van onze nieuwe aanbiedingen:

Wij Accepteren

Wij accepteren de volgende betaal methoden:

iDEAL

Wij accepteren Bitcoin

Direct Bank Transfer

OKPay

PayPal

Aanvullende, Service Specifieke Voorwaarden met betrekking tot WebDesign en Ontwikkeling door EcommWeb en/of NPN | Afdrukken |

PDF


Definities

Voorwaarden: Deze Aanvullende, Service Specifieke Voorwaarden zijn een verkorte versie van de volledige Engelstalige "Additional Terms and Conditions on WebDesign and development NPN EcommWeb". Bij verschillen tussen deze Nederlandstalige Service Specifieke Voorwaarden en de Engelstalige "Additional Terms and Conditions on WebDesign and Development NPN EcommWeb" prevaleert de Engelstalige versie over de Nederlandstalige versie.

De meest recente versie van de volledige Engelstalige "Additional Terms and Conditions on WebDesign and Development NPN EcommWeb" is hier te vinden: http://www.npn.com.np/en/about-npn/terms-a-conditions

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Service Specifieke Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EcommWeb en/of NPN en klant betreffende WebDesign en Ontwikkeling, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De voorwaarden van de klant worden door EcommWeb en/of NPN niet geaccepteerd, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.
1.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht. Tevens zullen deze bepalingen vervangen worden door zoveel mogelijk gelijksoortige bepalingen welke wel geldig zijn.
1.4 EcommWeb en/of NPN zullen een wijziging van deze Voorwaarden ten minste 4 weken voorafgaand aan de datum van ingang bekendmaken op de website. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan dient de klant dit schriftelijk aan te geven uiterlijk voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Voor een lopende overeenkomst blijven in dat geval de oude, wel geaccepteerde voorwaarden van kracht. Indien dit voor EcommWeb en/of NPN onacceptabel is, kan op dat moment de overeenkomst eenzijdig door EcommWeb en/of NPN worden beŽindigd. Bij al dan niet automatische verlenging per einde looptijd worden altijd automatisch de laatst gepubliceerde Voorwaarden van kracht.
1.5 Versie nummer en datum van deze versie van de Algemene Voorwaarden staan onderaan dit document.

Artikel 2 OVEREENKOMST

2.1 Nadat een overeenkomst als gedefinieerd in Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever de verplichting om geregeld met EcommWeb en/of NPN de communiceren over de voortgang van het project.
2.2 De aanvangsdatum van een project wordt gedefinieerd als de datum waarop wij de initiŽle betaling voor het project hebben ontvangen, of in de situatie waarbij er geen initiŽle betaling is gedaan, de datum waarop wij het hosting account hebben opgezet wat voor het bouwen van de website van dit project wordt gebuikt.

Artikel 3 COMMUNICATIE

3.1 Zoals ook in de Algemene Voorwaarden, Artikel 3 geschreven staat, wordt alle officiŽle communicatie met EcommWeb en/of NPN per email gevoerd. Telefonisch contact is prima voor het uitwisselen van informatie, maar alle officiŽle communicatie voeren of bevestigen wij per email.
3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat EcommWeb en/of NPN tijdig op de hoogte wordt gebracht van veranderingen in de bereikbaarheid per email, wijzigingen in email adressen of nieuwe contactpersonen.
3.3 Als de communicatie faalt en wij geen antwoord ontvangen op onze pogingen om contact met de opdrachtgever te leggen, dan zullen wij 2 maanden nadat wij de laatste communicatie van de opdrachtgever ontvangen hebben het project pauzeren. Voor gepauzeerde projecten accepteren wij geen verplichting om actief contact met de opdrachtgever te blijven zoeken, en zonder contact of feedback kunnen wij niet doorwerken aan een project, waardoor effectief de ontwikkeling van het project stil komt te liggen. In dit stadium wacht EcommWeb en/of NPN op de opdrachtgever om de communicatie opnieuw in gang te brengen.

Artikel 4 AFRONDING EN OVERDRACHT OF OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Na het ontvangen van de initiŽle betaling, normaal gesproken 50% van de overeengekomen project prijs, zullen EcommWeb en/of NPN aan het project werken totdat de opdrachtgever tevreden is over het eind resultaat en de werkzaamheden die door EcommWeb en/of NPN zijn uitgevoerd in het kader van de project overeenkomst. De opdrachtgever rond het project af door het nog openstaande bedrag op de project prijs te voldoen waarna EcommWeb en/of NPN het eigendom zullen overdragen van alle verrichtte werkzaamheden, inclusief alle gebruikte toegangs- en beveiligingscodes die bij het project gebruikt zijn. Met de overdracht van de toegangscodes wordt ook de volledige verantwoording voor het project overgedragen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen zal een jaar na aanvangsdatum het project worden afgesloten, en komen daarmee alle verplichtingen van EcommWeb en/of NPN om werkzaamheden voor een project uit te voeren te vervallen, ongeacht de daadwerkelijke project status.
4.3 Een project wat wordt afgesloten zoals in Artikel 4.2 beschreven kan aan de opdrachtgever worden overgedragen in de staat waarin het zich op dat moment bevind, mits de opdrachtgever het nog openstaande bedrag op de afgesproken project prijs voldoet.
4.4 In de situatie van een reeds gepauzeerd project als beschreven is Artikel 3.3 hier, heeft EcommWeb en/of NPN geen verplichting om opnieuw te moeten proberen contact met de opdrachtgever tot stand te brengen om de opdrachtgever te informeren over de op handen zijnde verwijdering van het gepauzeerde project.
4.5 Indien er geen volledige betaling heeft plaats gevonden van de overeengekomen project prijs, dan is EcommWeb en/of NPN niet verplicht om tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden voor of uit naam van de opdrachtgever aan de opdrachtgever over te dragen. Evenmin is EcommWeb en/of NPN verplicht om enige toegangscodes tot het project over te dragen voordat volledige betaling is ontvangen.
4.6 In de situatie als beschreven in Artikel 4.5 hier, doet EcommWeb en/of NPN afstand van elke claim op extra betalingen of op het nog openstaande restbedrag van de overeengekomen project prijs en doet de opdrachtgever afstand van elke claim op betalingen die reeds gedaan zijn, het project in de huidige staat, de designs of enige andere rechten op werkzaamheden die voor of in naam van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, inclusief maar niet beperkt tot geregistreerde domeinnamen, website teksten, logo's, afbeeldingen, foto's, films, flash-bestanden of andere multimedia, website designs, aangemaakte accounts bij derde partijen, of alle andere werkzaamheden die door EcommWeb en/of NPN voor de opdrachtgever zijn uitgevoerd. De opdrachtgever kan geen copyrights claimen over werkzaamheden die door EcommWeb en/of NPN voor of in naam van de opdrachtgever zijn uitgevoerd indien het project is afgesloten als beschreven in Artikel 4.5.


Datum van activering van deze Additionele Voorwaarden: 24 Mei 2012

Versie van deze voorwaarden: 0.2